Stwórz landing page w sekundy i bez projektowania
oniland

Warunki usługi

PRZEGLĄD 

Ta strona jest obsługiwana przez Oniland. W całej witrynie terminy „my”, „nas”, „nasz” i “Usługodawca” odnoszą się do Oniland. Oniland oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony dla ciebie, Użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj. 

 

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, zgadzasz się na naszą „Usługę” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści. 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług i naszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług. 

 

Ważne zastrzeżenia 

Ta strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez TrustMi, właściciela Oniland. Możemy, według własnego uznania, zmienić lub zmodyfikować niniejsze Warunki bez powiadamiania. Każdy późniejszy dostęp do witryny internetowej lub korzystanie z niej przez użytkownika będzie oznaczać akceptację tych zmian i modyfikacji. 

 

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie są podane w dobrej wierze i pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne i dokładne. Nie zweryfikowaliśmy dokładności ani kompletności informacji i nie udzielamy żadnej gwarancji co do dokładności lub kompletności informacji. Witryna internetowa może zawierać techniczne, typograficzne lub inne nieścisłości i zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu potwierdzenia informacji zawartych na tej witrynie przed złożeniem na niej jakiegokolwiek zamówienia. Okresowo wprowadzane są zmiany w informacjach na tej stronie, a zmiany te zostaną uwzględnione w nowych wydaniach tej witryny. Nie możemy zagwarantować, że ta witryna internetowa będzie działać bez błędów lub defektów ani że jest wolna od wirusów komputerowych lub innych zanieczyszczających programów komputerowych – staramy się jednak na bieżąco poprawiać wszelkie wykrywane przez nas lub osoby trzecie wady. 

 

Właścicielem opublikowanych treści jest Użytkownik. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania wynikające z Twoich decyzji lub opinii powstałych na podstawie korzystania przez Ciebie z serwisu lub informacji zawartych w naszym serwisie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub informacji w niej zawartych, w tym między innymi wszelkie bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub odszkodowań karnych, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, ustawy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób.  

Mimo powyższego Usługodawca ma prawo wykorzystywać treści zawarte na dowolnej stronie objętej Usługą w celach marketingowych – umieszczać screeny w mediach społecznościowych, zawierać odpowiednie fragmenty stron w dowolnych formatach digitalowych – w tym prezentacjach, ofertach o wideo – oraz dowolnie cytować treści zawarte na stronie. 

 

SEKCJA 1A – NASZA USŁUGA 

Oniland zapewnia platformę internetową („Witryna internetowa Oniland”), która udziela różnych rodzajów licencji na korzystanie z naszych produktów Oniland i produktów stworzonych przez zewnętrznych dostawców treści („Produkty”) sprzedawanych i udostępnianych za pośrednictwem naszej platformy internetowej („Usługa Oniland”). 

 

ROZDZIAŁ 1B – WARUNKI 

Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią lub wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające pod Twoją opieką. 

 

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twoim kraju (w tym między innymi praw autorskich). 

 

Nie wolno przesyłać zainfekowanych w jakikolwiek sposób plików ani wirusów ani żadnego kodu o charakterze szkodliwym dla użytkowników strony. 

 

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług. 

 

ROZDZIAŁ 2 – WARUNKI OGÓLNE 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie – szczególnie w przypadku, gdy przesłane do nas treści zostaną uznane za hejt lub będą mieć charakter dyskryminacyjny. 

 

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o kartach kredytowych) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci. 

 

Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. W przypadku, gdy chcesz wykorzystywać naszą Usługę do własnych celów zarobkowych, należy zakomunikować to Usługodawcy. 

 

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki. 

 

ROZDZIAŁ 3A – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI 

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy na nich polegać, jako jedyną podstawę do podejmowania decyzji bez sprawdzenia dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. 

 

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie. 

 

ROZDZIAŁ 3B – CENY, MODYFIKACJE USŁUGI I CENNIKÓW 

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi. 

Użytkownika obejmują dwa rodzaje płatności: 

 1. Opłata za uruchomienie Usługi – pobierana jednorazowo na początku świadczenia Usługi, nie podlega zwrotowi. 
 1. Subskrypcja, czyli opłata za utrzymanie strony i stałe świadczenie Usługi. 

Obecnie Usługodawca przewidział 3 rodzaje subskrypcji: 

 1. Z opłatą roczną – uiszczana raz do roku, co 12 miesięcy. Zerwanie przez Użytkownika umowy przed czasem jest możliwe, jednak nie otrzyma on zwrotu środków. 
 1. Z opłatą miesięczną – elastyczny pakiet, w którym do pierwszej opłaty za uruchomienie zostanie doliczona niewielka kwota za działanie Usługi, odnawiana automatycznie na początku każdego miesiąca, bez daty końcowej. 
 1. Sprint 3-miesięczny – pakiet pośredni. Pobrana zostaje kwota za uruchomienie, podwyższona o 3 miesięczny koszt subskrypcji. Po 3 miesiącach automatycznie Usługa zostanie zakończona, z możliwością przejścia na opłatę miesięczną lub roczną. 

Niezależnie od wybranego pakietu i okresu rozliczeniowego, w razie, gdy użytkownik nie uiści opłaty subskrypcyjnej, po 14 dniach od terminu wskazanego w proformie, Usługa automatycznie zostanie zawieszona, a objęta nią strona tymczasowo wyłączona. Po kolejnych 30 dniach Usługa zostanie zakończona, a objęta nią strona usunięta z systemu. 

 

SEKCJA 3C – ZWROTY 

Jeśli kupisz subskrypcję usługi Oniland, możesz zażądać zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od zakupu. Jeśli nie zażądasz zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od zakupu, to prawo do zwrotu przepadnie. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, należy wysłać wniosek o zwrot pieniędzy na adres hello@oniland.com w ciągu 30 dni od zakupu wraz z dowodem zakupu (np. fakturą). 

 

SEKCJA 4A — LICENCJONOWANIE USŁUG 

Udzielamy niezbywalnej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na korzystanie z Usług Oniland do użytku osobistego i komercyjnego. Jeśli w dowolnym momencie uznamy, że korzystasz z Usługi Oniland poza jej zakresem, możemy zakończyć Twój dostęp do Usługi Oniland bez dodatkowej odpowiedzialności wobec Ciebie. Prawa przyznane Ci w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie powinieneś licencjonować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, dystrybuować, hostować ani w inny sposób wykorzystywać do celów komercyjnych Usługi Oniland, co obejmuje (i jest nie ograniczając się do) dodawania większej liczby użytkowników niż maksymalna dozwolona liczba użytkowników na konto; (b) nie należy modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozkładać, odtwarzać kompilacji lub inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Usługi Oniland; (c) nie należy uzyskiwać dostępu do Usługi Oniland w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej usługi; oraz (d) poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, żadna część Usługi Oniland nie może być kopiowana, powielana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami. Wszelkie prawa własności intelektualnej w Usłudze Oniland oraz cała zawartość i logo są własnością lub są licencjonowane przez Oniland. Nie możesz kopiować, naśladować ani wykorzystywać żadnej z tej własności intelektualnej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usługi Oniland, innych niż prawa przyznane zgodnie z niniejszymi Warunkami. Twoje prawo do korzystania z Usługi Oniland jest osobiste i nie możesz przekazać tego prawa żadnej innej osobie. Twoje prawo do korzystania z Usługi Oniland nie powstrzymuje nas przed udzielaniem innym osobom prawa do korzystania z Usługi Oniland. Widoczne na stronie szablony i wzory stron są wyłączną własnością Oniland. 

 

SEKCJA 4B — LICENCJONOWANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik może korzystać z Usługi Oniland w celu publikowania określonych treści, takich jak informacje, dane, obrazy, dokumenty, pliki, skrypty, aplikacje, media elektroniczne, logo, tekst, strona internetowa i wszelkie inne pliki lub dane lub podobne materiały w Witrynie Oniland (“Treść”). Zawsze zachowasz swoje prawa do takich Treści, w tym prawa własności intelektualnej, podczas publikowania Treści w Witrynie Oniland. Przesyłając jakąkolwiek Treść do Witryny Oniland, potwierdzasz, że:  

(1) jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody i zezwolenia na używanie i upoważnianie Oniland i innych użytkowników Oniland do używania i rozpowszechniania Twoich Treści niezbędne do korzystania z licencji udzielonych przez Ciebie w tej sekcji oraz w sposób przewidziany przez nas i niniejsze Warunki;  

(2) Twoje Treści nie są i nie będą:  

(i) naruszać, naruszać ani sprzeniewierzać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, praw moralnych, praw do prywatności, praw do wizerunku ani żadnych innych własności intelektualnej lub prawa własności lub  

(ii) oszczerstwa, zniesławienia, zniesławienia lub naruszenia prawa do prywatności, reklamy lub innych praw własności jakiejkolwiek innej osoby; 

(ii) Twoje Treści nie zawierają żadnych wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, robaków ani innego złośliwego kodu ani żadnych treści lub plików, które zapewniają metodę dostępu do treści potencjalnie naruszających prawa poza naszymi usługami.  

Nie mamy obowiązku usuwania, sprawdzania, edytowania ani monitorowania jakichkolwiek Treści. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, usuwać, przeglądać, edytować lub wyłączać dowolne Treści w dowolnym momencie i z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się udzielić nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, nieodpłatnego, podlegającego podlicencjonowaniu (na wielu poziomach) prawa do korzystania z praw autorskich, praw do reklamy, praw do bazy danych lub wszelkich innych praw, które posiadasz do swoich Treści. Będziemy wykorzystywać Twoje informacje wyłącznie zgodnie z Regulaminem użytkowania i Polityką prywatności mającymi zastosowanie do korzystania z witryny.  

Kompilacja (czyli wybór, układ i montaż) całej Treści w Usłudze Oniland jest wyłączną własnością Oniland. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek materiałach lub działaniach niezgodnych z prawem na naszej stronie internetowej lub o materiałach lub działaniach naruszających niniejsze powiadomienie, poinformuj nas o tym. Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i oczekujemy tego samego od użytkowników Usługi Oniland. Odpowiemy na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z obowiązującym prawem i zostaną nam przekazane niezwłocznie i prawidłowo.  

Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje Treści zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, podaj nam następujące informacje: 

 1. fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu; 
 2. identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone;

III. identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać uniemożliwiony, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału;  

 1. Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail; 
 2. oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; 
 3. oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich. 

Mamy prawo usunąć Treści, które rzekomo naruszają prawa, bez uprzedniego powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie. W odpowiednich okolicznościach zamkniemy również konto użytkownika, jeśli ustalimy, że użytkownik wielokrotnie naruszył prawo. Chociaż nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania Treści pod kątem naruszenia praw autorskich, jesteśmy zobowiązani do ochrony praw autorskich i oczekujemy tego samego od użytkowników Usługi Oniland. Jeśli w dobrej wierze uważasz, że jakikolwiek materiał używany lub wyświetlany na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem narusza Twoje prawa autorskie, Ty (lub Twój przedstawiciel) możecie wysłać do nas powiadomienie z prośbą o usunięcie materiału lub zablokowanie dostępu do niego. Wszystkie obrazy i materiały stockowe są udostępniane na licencji Creative Commons CO0 (witryny obejmują np. Pixabay, Unsplash, FreePik) i są chronione prawami autorskimi, ale w przypadku, gdy okaże się, że jakikolwiek obraz lub obraz stockowy narusza prawa autorskie osób trzecich lub swoje prawa autorskie, należy niezwłocznie powiadomić nas o tym pod adresem hello@oniland.com. Przyjrzymy się temu samodzielnie i usuniemy treść, jeśli okaże się, że narusza ona Twoje prawa autorskie. 

 

SEKCJA 4C – TREŚCI ZABRONIONE 

Nie wolno Ci publikować, hostować, wyświetlać, przesyłać, modyfikować, publikować, przesyłać, aktualizować ani udostępniać żadnych informacji ani Treści, które:  

(a) należą do innej osoby i do których nie masz żadnych praw;  

(b) są rażąco szkodliwe, napastliwe, bluźniercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, pedofilskie, zniesławiające, naruszające prywatność innych osób, nienawistne lub budzące sprzeciw rasowy, etniczny, dyskredytujące, odnoszące się lub zachęcające do prania pieniędzy lub hazardu lub w inny sposób niezgodne z prawem; 

(c) są wyraźnie obraźliwe dla społeczności internetowej, takie jak treści o charakterze jednoznacznie seksualnym lub treści promujące nieprzyzwoitość, pedofilię, rasizm, bigoterię, nienawiść lub wszelkiego rodzaju krzywdzenie fizyczne jakiejkolwiek grupy lub osoby;  

(d) nęka lub popiera nękanie innej osoby;  

(e) obejmuje przesyłanie „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków” lub niechcianych wiadomości masowych lub „spamowania”;  

(f) promuje nielegalne działania lub zachowania, które są obraźliwe, zawierają groźby, są obsceniczne, zniesławiające lub oszczercze;  

(g) naruszają prawa osób trzecich, w tym między innymi prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności (w tym między innymi nieupoważnione ujawnienie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania lub numeru telefonu) lub prawa do wizerunku; 

(h) promuje nielegalne lub nieautoryzowane kopie dzieł innych osób chronionych prawami autorskimi, na przykład udostępnianie pirackich programów komputerowych lub linków do nich, dostarczanie informacji w celu obejścia zainstalowanych przez producenta urządzeń zabezpieczających przed kopiowaniem lub udostępnianie pirackiej muzyki lub linków do pirackich plików muzycznych;  

(i) zawiera strony o ograniczonym dostępie lub dostęp tylko z hasłem, ukryte strony lub obrazy (te, które nie są połączone z inną dostępną stroną); 

(j) dostarcza materiałów, które wykorzystują ludzi w sposób seksualny, brutalny lub w inny sposób niewłaściwy lub żąda od kogokolwiek danych osobowych; ( 

 1. k) dostarcza informacji instruktażowych na temat nielegalnych działań, takich jak wytwarzanie lub kupowanie nielegalnej broni, naruszanie czyjejś prywatności lub dostarczanie lub tworzenie wirusów komputerowych; 

(l) próbuje uzyskać nieautoryzowany dostęp lub wykracza poza zakres autoryzowanego dostępu do strony internetowej lub innych obszarów strony internetowej lub zabiega o hasła lub dane osobowe w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem od innych użytkowników;  

(m) Odnosi się do dowolnego adresu URL, który według naszego wyłącznego uznania zawiera materiały nieodpowiednie dla witryny internetowej, treści, które byłyby zabronione lub naruszają literę lub ducha niniejszych Warunków użytkowania;  

(n) naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności lub tajemnice handlowe osób trzecich lub prawa do wizerunku lub prywatności, nie mogą być oszukańcze ani obejmować sprzedaży podrobionych lub skradzionych produktów;  

(o) narusza jakiekolwiek aktualnie obowiązujące prawo;  

(p) zawiera wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego zasobu komputerowego; lub zawiera tzw. robaki, bomby zegarowe, boty anulujące, pisanki lub inne procedury programowania komputerowego, które mogą uszkodzić, szkodliwie zakłócać, zmniejszać wartość, potajemnie przechwytywać lub przywłaszczać dowolny system, dane lub dane osobowe; 

 

SEKCJA 5A – PRODUKTY LUB USŁUGI 

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy planów produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione. 

 

SEKCJA 5B — OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA 

Nie wolno korzystać z Usługi Oniland w żadnym z następujących celów: 

– W jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu – w celu obciążenia lub przeciążenia naszej infrastruktury, ułatwienia wirusów, złośliwego oprogramowania, złośliwego kodu lub innej formy ataku informatycznego lub próby uzyskania dostępu do naszych systemów i informacji;  

– ingerować w Usługę Oniland w jakikolwiek sposób;  

– Do kopiowania lub powielania naszych treści lub usług w jakikolwiek sposób;  

– Aby w jakikolwiek sposób ingerować w naszych zewnętrznych dostawców;  

– W jakikolwiek sposób, który powodowałby dla nas odpowiedzialność lub utratę (w całości lub w części) usług naszego dostawcy usług internetowych („ISP”) lub innych dostawców;  

– W jakikolwiek sposób, który wykorzystywałby jakiekolwiek automatyczne urządzenie, program, algorytm lub metodologię, lub jakikolwiek podobny lub równoważny proces ręczny, w celu uzyskania dostępu, pozyskania kopiować ani monitorować jakiejkolwiek części Usługi Oniland lub jakiejkolwiek Treści ani w jakikolwiek sposób odtwarzać lub obchodzić struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usługi Oniland lub jakiejkolwiek Treści w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji w jakikolwiek sposób nie celowo udostępniane za pośrednictwem strony internetowej.  

– W jakikolwiek sposób w celu uzyskania lub próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do dowolnej części lub funkcji Usługi Oniland lub jakichkolwiek innych systemów lub sieci połączonych z Usługą Oniland lub z jakimkolwiek serwerem, komputerem, siecią lub jakąkolwiek usługą oferowaną w lub za pośrednictwem Usługi Oniland, poprzez hakowanie, „wydobywanie” hasła lub w jakikolwiek inny nielegalny sposób – w jakikolwiek sposób w celu sondowania, skanowania lub testowania podatności Usługi Oniland lub dowolnej sieci połączonej z Usługą Oniland ani naruszania środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania na Witryna Oniland lub jakakolwiek sieć połączona z Witryną Oniland. Nie możesz wstecznie wyszukiwać, śledzić ani próbować śledzić żadnych informacji jakiegokolwiek innego użytkownika Oniland lub gościa na stronie internetowej, w tym Konta Oniland, które nie są Twoją własnością, do ich źródła ani wykorzystywać Usługi Oniland lub informacji udostępnionych lub oferowanych przez lub za pośrednictwem Serwisu Oniland w jakikolwiek sposób, którego celem jest ujawnienie jakichkolwiek informacji, w tym między innymi identyfikacji osobistej lub informacji innych niż Twoje własne informacje, jak przewidziano na stronie internetowej.  

– W jakikolwiek sposób w celu składania jakichkolwiek negatywnych, oczerniających lub zniesławiających oświadczeń lub komentarzy na nasz temat lub używanej przez nas nazwy marki lub nazwy domeny, ani w inny sposób angażować się w jakiekolwiek zachowanie lub działanie, które mogłoby zaszkodzić nam lub reputacji naszej strony internetowej lub w inny sposób osłabiać lub osłabiać nasze znaki handlowe lub usługowe, nazwy handlowe i/lub renomy związane z takimi znakami handlowymi lub usługowymi, nazwami handlowymi, które mogą być naszą własnością lub przez nas używane.  

– W jakikolwiek sposób fałszować nagłówki lub w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia dowolnej wiadomości lub przekazu, który wysyłasz do nas w ramach Usługi Oniland lub za jej pośrednictwem. Nie możesz udawać, że jesteś lub reprezentujesz kogoś innego, ani podszywać się pod inną osobę lub podmiot. 

 

SEKCJA 5C – DOSTĘP DO KONTA ONILAND 

W pewnych okolicznościach możemy potrzebować dostępu do Twojego konta Oniland, w tym między innymi wtedy, gdy bank może zażądać dowodu, że korzystałeś z Usługi Oniland lub dokonałeś zakupu za pośrednictwem Usługi Oniland. Akceptując te warunki, wyrażasz zgodę na dostęp do swojego konta Oniland. 

 

SEKCJA 5D — UMOWY I WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE DO ŻYCIA 

Od czasu do czasu oprócz planów subskrypcyjnych możemy oferować klientom oferty na całe życie. Programy umów dożywotnich będą opisane w oddzielnym regulaminie. 

 

SEKCJA 6 — DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE 

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z e-mailem i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów. 

 

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w Usłudze Oniland. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. 

 

ROZDZIAŁ 7 — NARZĘDZIA OPCJONALNE 

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi innych firm, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi żadnej kontroli ani danych wejściowych. 

 

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. 

 

Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś upewnić się, że zapoznałeś się i zatwierdziłeś warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych. 

 

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług. 

 

SEKCJA 8 — LINKI OSÓB TRZECICH 

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich. 

 

Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich. 

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami stron trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich oraz upewnienie się, że je rozumieją przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej. 

 

SEKCJA 9A — KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE WPISY 

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze. 

 

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną dowolnej strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług. 

 

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie. 

 

SEKCJA 9B – STRONY I KANAŁY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Nasze strony na Twitterze/X, Facebooku, Instagramie, LinkedInie oraz  TikTok, kanał YouTube, konta Google łącznie oraz wszelkie inne platformy mediów społecznościowych, z których korzysta Oniland („kanały mediów społecznościowych”) to kanały mediów społecznościowych, z którymi użytkownicy mogą się połączyć i dowiedzieć się o nas poprzez informacje, zdjęcia i filmy dotyczące inicjatyw i programów. Naszym celem jest dostarczanie treści o naszej firmie, które uważamy za przydatne i interesujące oraz wspieranie otwartego i pełnego szacunku dialogu dotyczącego konkretnych kwestii i tematów poruszanych w naszych postach i innych multimediach. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa związane z firmowymi kanałami mediów społecznościowych, w tym między innymi: (i) dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie jakichkolwiek treści, (ii) blokowanie przeszkadzających użytkowników; oraz (iii) zaprzestania w dowolnym momencie któregokolwiek ze swoich kanałów w mediach społecznościowych. 

 

SEKCJA 10A – DANE OSOBOWE 

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem usługi Oniland podlega naszej Polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności. 

Oniland ma dostęp do wszystkich danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Strony. Usługodawca ma prawo wykorzystywać indywidualną analitykę każdej objętej Usługą strony, a także korzystać z danych w celach poprawiania działania usługi. Usługodawca ma prawo kontaktować się z wybranymi osobami na bazie przesłanych danych osobowych w celach marketingowych. 

Usługodawca ma prawo zbierać dane – po uprzednim uzyskaniu zgody – do swojej listy mailingowej, a następnie przesyłać materiały o charakterze marketingowym w celach promocji innych interesujących projektów. 

 

SEKCJA 10B – ZAMKNIĘCIE KONTA 

Możesz zamknąć swoje konto Oniland w dowolnym momencie z dowolnego powodu, kontaktując się z nami pod adresem hello@oniland.com. 

 

SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA 

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). 

 

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Brak określonej daty aktualizacji lub odświeżenia zastosowanej w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej powinien być traktowany jako wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane. 

 

SEKCJA 12 — ZABRONIONE ZASTOSOWANIA 

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, zabronione jest korzystanie ze strony lub jej zawartości: 

 

(a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe lub lokalne przepisy prawa; (d) naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, oraz wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerować lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań. 

 

W przypadku odkrycia jakichkolwiek treści, które mogą to naruszać, zgłoś to natychmiast naszemu zespołowi w celu sprawdzenia.

 

ROZDZIAŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. 

 

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne. 

 

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia. 

 

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są dostarczone „tak jak jest” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do szczególnego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw. 

 

W żadnym przypadku Oniland, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wszelkiego rodzaju szkody następcze, w tym między innymi utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych za pomocą usługi lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkich błędów lub pominięć w dowolnej treści lub jakichkolwiek straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostali poinformowani o ich możliwości. 

 

Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. 

 

SEKCJA 14 — ODSZKODOWANIE 

Zgadzasz się zwolnić nas, naszych dyrektorów, urzędników, akcjonariuszy, pracowników, wykonawców, agentów, przedstawicieli, podmioty stowarzyszone i użytkowników zewnętrznych z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, podstaw powództwa, odpowiedzialności, szkód, strat, wydatków i kosztów (w tym między innymi honorariów adwokackich), które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z: (i) naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków, wszelkich innych umów lub warunków użytkowania zawartych z nami, wszelkich oświadczeń lub gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie; (ii) Twoich Treści (iii) Twoich działań związanych z uzyskaniem od nas jakichkolwiek usług lub (iv) wszelkich działań związanych z dostępem do Twojego konta lub korzystaniem z niego przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę. 

 

SEKCJA 15 — ROZDZIELNOŚĆ 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo to wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków, takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. 

 

ROZDZIAŁ 16 – ROZWIĄZANIE 

Zobowiązania stron zostają w mocy do momentu rozwiązania umowy.  

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, zachowując 30dniowy okres wypowiedzenia, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny. 

 

Jeśli naszym wyłącznym osądem nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty będziesz nadal odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do dnia wypowiedzenia włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części). 

 

ROZDZIAŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY 

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. 

 

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, zarówno ustne, jak i pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług). 

 

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść autora. 

 

ROZDZIAŁ 18 – PRAWO WŁAŚCIWE 

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. 

 

ROZDZIAŁ 19 – ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI 

Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie. 

 

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian. 

 

SEKCJA 20 – INFORMACJE KONTAKTOWE 

Pytania dot. Warunki korzystania z usługi należy przesłać do nas na adres hello@oniland.com. 

 

ROZDZIAŁ 21 – PROGRAM PARTNERSKI I INNE PROMOCJE 

Od czasu do czasu możemy oferować programy promocyjne, takie jak nasz Program partnerski. Programy te podlegają Warunkom Programu Partnerskiego Oniland.